Winchtech garantie

Op alle producten vermeld op onze pagina geldt een standaard garantieperiode van 6 maanden.

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.

Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Buiten de garantie/aansprakelijkheid vallen in ieder geval gebreken/gevolgen, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene nor- male gebruik;
  https://www.winchtech.eu/-3/531305_de-gebruikershandleiding-van-winchtech
 2. normale slijtage;
 3. met name onder andere volgende niet volledige overzicht: overbelasting van het product, ondeskundig gebruik, niet houden aan de inschakelduur, gebruik in agressieve omgevingen, verwaarloosd onderhoud, geen beveiliging tegen calamiteiten zoals bijv. een noodstop, etc. etc. 
 4. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
 5. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 6. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 7. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
 8. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdracht- gever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 9. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.
 10. Gebruik van materialen waarvoor deze niet is bestemd.

   

  Lees voor de volledigheid onze Algemene voorwaarden